Spring naar content

Algemene voorwaarden

1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Sturm en De Neeve B.V. en de aan Sturm en De Neeve B.V. gelieerde ondernemingen (hierna: “Sturm en De Neeve”) verstrekte aanbiedingen, alsmede op alle te verrichten en verrichte werkzaamheden. De algemene voorwaarden zijn tevens opgenomen op de website van Sturm en De Neeve.

2.       Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Sturm en De Neeve, ook als het de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon bij Sturm en De Neeve wordt uitgevoerd.

3.       Deze algemene voorwaarden zijn niet alleen bedongen voor Sturm en De Neeve, maar ook voor haar (direct en indirect) bestuurder(s), alle personen die voor Sturm en De Neeve werkzaam zijn en alle personen die bij de uitvoering van een opdracht door Sturm en De Neeve zijn ingeschakeld, waarbij het niet gaat om namens de Vereniging ingeschakelde derden.

4.       Sturm en De Neeve mag de Vereniging, zonder voorafgaande toestemming, informatie verstrekken aangaande onderwerpen gerelateerd aan de dienstverlening zoals opgenomen in de (beheer)overeenkomst.

5.       Sturm en De Neeve treedt slechts op als extern beheerder voor de Vereniging en uitdrukkelijk niet als bestuurder in de zin van artikel 5:131 BW tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

6.       De inrichting en het verzorgen van de (financiële) administratie geschiedt op de voor Sturm en De Neeve gebruikelijke wijze. De Vereniging is gehouden de desbetreffende aanwijzingen van Sturm en De Neeve op te volgen.

7.       De Vereniging draagt er zorg voor dat Sturm en De Neeve voor de uitvoering van haar werkzaamheden de beschikking heeft over een op naam van de Vereniging staande bankrekening. Deze rekening wordt aangehouden bij een door Sturm en De Neeve aan te wijzen (te goeder naam en faam bekend staande) bancaire instelling.

8.      De vergoedingen van de dienstverlening van Sturm en De Neeve worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op grond van ‘Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport’ zoals vast te stellen door Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een wijziging van de vergoedingen vindt plaats op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens voornoemde index (2015 = 100), gepubliceerd door CBS. Mocht CBS de bekendmaking van genoemd prijsindexcijfer staken of de basis van de berekening wijzigt dan wordt een zoveel mogelijk een daaraan aangepast of vergelijkbaar indexcijfer gehanteerd.

De gewijzigde vergoeding wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde prijs is gelijk aan de geldende prijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt drie maanden voor de kalendermaand waarin de prijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vijftien maanden voor de kalendermaand. De vergoeding wordt niet gewijzigd als de indexering leidt tot een lagere vergoeding. Dan blijft de geldende vergoeding ongewijzigd totdat bij een volgende indexering de vergoeding wel hoger wordt op basis van de hierboven aangegeven indexeringswijze. Voor de geldigheid van de geïndexeerde vergoeding is het niet nodig dit vooraf aan de Vereniging te melden.

9.      Betaling van de facturen van Sturm en De Neeve geschiedt zonder opschorting, korting, aftrek of verrekening met een vordering welke de Vereniging op Sturm en De Neeve heeft of meent te hebben.

10.    De documenten die betrekking hebben op de door Sturm en De Neeve verrichte beheerwerkzaamheden worden gedurende zeven jaren in papieren dan wel digitale vorm bewaard. Nadien mag Sturm en De Neeve de documenten (laten) vernietigen.

11.     De Vereniging is verplicht Sturm en De Neeve tijdig, volledig en op juiste wijze de informatie te verschaffen, benodigd voor de behoorlijke uitvoering van het beheer. Indien de Vereniging de benodigde informatie niet tijdig aan Sturm en De Neeve verstrekt, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Dit onverminderd het recht van Sturm en De Neeve om de daaruit voortvloeiende extra kosten bij de Vereniging in rekening te brengen en het recht van Sturm en De Neeve op schadevergoeding en/of nakoming.

12.     De Vereniging dient klachten over de door Sturm en De Neeve verrichte of te verrichten werkzaamheden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig dagen nadat zij daarvan heeft kennis genomen schriftelijk te melden aan Sturm en De Neeve. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden die de Vereniging jegens Sturm en De Neeve heeft, vervallen twaalf maanden na het moment waarop de Vereniging bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

13.     Dit artikel is uitsluitend van toepassing in het geval dat Sturm en De Neeve het technisch beheer uitvoert.

  • Sturm en De Neeve heeft niet de actieve verplichting om garantieklachten op te merken en/of in behandeling te nemen.
  • Sturm en De Neeve is niet aansprakelijk op grond van niet-opgemerkte gebreken, gebreken of fouten in de uitvoering van werkzaamheden door derden dan wel een gebrekkig toezicht op die derden, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van de beheerder.
  • Sturm en De Neeve is niet aansprakelijk voor de inhoud van het Meerjaren Onderhoudsplan. Evenmin voor onjuistheden, omissies of andere gebreken.
  • Eventuele onderhouds- en herstelkosten, aanneemsommen, uitvoerings- en begeleidings-kosten, alsmede materiaalkosten zijn voor rekening van de Vereniging en maken geen onderdeel uit van de overeengekomen beheervergoeding. Sturm en De Neeve informeert de Vereniging, voor zover dat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd, vooraf zoveel mogelijk.
  • Sturm en De Neeve is bevoegd het technisch beheer geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, dit ontslaat haar niet van de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid die zij contractueel met de Vereniging hiervoor is aangegaan.

14.     Indien de uitvoering van de opdracht door Sturm en De Neeve leidt tot aansprakelijkheid van Sturm en De Neeve, dan is die aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeraar van Sturm en De Neeve zal worden uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke polisvoorwaarden voor rekening van Sturm en De Neeve komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voornoemde verzekering plaats mocht vinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de jaarlijks overeengekomen vergoeding. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Sturm en De Neeve aansprakelijk is.

15.     Sturm en De Neeve overlegt bij het inschakelen van derden die niet tot haar organisatie behoren, bij de selectie van deze derden, zoveel mogelijk van te voren met de Vereniging. Sturm en De Neeve neemt bij de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en bij het selecteren van derden, de zorg van een goed opdrachtnemer in acht. Iedere aansprakelijkheid van Sturm en De Neeve voor tekortkomingen van derden is uitgesloten.

16.     Sturm en De Neeve behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen, rekening houdend met de redelijke belangen van de Vereniging. De Vereniging wordt hiervan alsdan schriftelijk op de hoogte gesteld.

17.     De rechtsverhouding tussen de Vereniging en Sturm en De Neeve is onderworpen aan Nederlands recht. De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen tussen de Vereniging en Sturm en De Neeve kennis te nemen.

18.     Indien één van de bepalingen uit de (beheer)overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan doet dit niet af aan de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en voorwaarden.